Duurzaam

Landgebruik

We werken aan een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van landbouw en natuur. 

Lees meer
Werkgebied

Natuur en inclusieve landbouw

De natuur heeft ons veel te bieden. De claim op de schaarse ruimte, de verstedelijking, de uitstoot van CO₂ en stikstof maken innovatie in het overheidsbeleid en bedrijfsstrategieën echter onontkoombaar. Duurzaam landgebruik is noodzakelijk om ons land leefbaar te houden.

Een verantwoorde manier om met de bodem om te gaan is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie en hernieuwbare energie. Zij moeten ten goede komen aan natuurontwikkeling en inclusieve landbouw. En andersom. Onze adviezen en ontwikkeling van projecten voor duurzaam landgebruik zijn daarom gericht op een integrale aanpak van de leefomgeving. rekening houdend met mensen, natuur en economie​.

Overheden, agrarisch ondernemers, terreinbeheerders en bedrijven voelen steeds meer de urgentie om duurzaam landgebruik vorm en inhoud te geven. Duidelijk is dat organisaties en bedrijven daarvoor moeten samenwerken. Wij kunnen snel passende oplossingen ontwikkelen voor knelpunten die zij tegenkomen bij de verduurzaming van het landgebruik met een realistisch verdienmodel

Slagvaardig team

Wij hebben tientallen jaren kennis, ervaring en een netwerk opgebouwd rondom natuurbeleid, advisering rondom bosbeheer, financiering & projectontwikkeling, natuurinclusieve landbouw en wetenschappelijk onderzoek​. Zowel in Nederland als in Europa als in Sub Sahara Afrika. We zijn een onpartijdig slagvaardig en wendbaar team dat nauw samenwerkt met onze experts in hernieuwbare energie en circulaire economie.

Wij ondersteunen overheden en bedrijven bij uiteenlopende vraagstukken:

  • Wat zijn de kansen en haalbaarheid van natuurontwikkeling, natuurinclusieve landbouw of natuurvriendelijke duurzame energieprojecten in dit gebied?
  • Hoe verdelen we de beschikbare middelen zo efficient en eerlijk mogelijk?
  • Hoe vinden we de juiste strategische partners om een succesvol project op te zetten en te financieren?
  • Wat zijn de meest relevante Nederlandse en Europese subsidieregelingen en hoe dien ik een kansrijke aanvraag in?
  • Hoe effectief is het huidige natuur- en bosbeleid en welke verbeteringen zijn mogelijk?
  • Welke knelpunten in de wet- en regelgeving staan duurzaam landgebruik in de weg?
  • Welke nieuwe wetenschappelijke inzichten rondom bos- en veenweidegebieden kunnen onze beleidsbeslissingen verbeteren en ondersteunen?
  • Hoe kunnen we de nadelige gevolgen van beleid en bedrijfsvoering op de natuur, zoals schaarse grondstoffen, schadelijke uitstoot, biodiversiteit en reststromen reduceren en compenseren?
  • Hoe kom ik als gemeente tot een natuurinclusief groenbeheer?

Specifieke thema’s:

Duurzame landbouw in Afrika

Vooral in landen in  Afrika speelt de landbouwsector een belangrijke rol in de (economische) ontwikkeling van landen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Niger, een land met verhoudingsgewijs veel jonge mensen en veel onderontwikkelde sectoren. Voor ondernemers bestaan aanzienlijke kansen in de agrarische sector, aangezien het (zuidelijke) gebied veel landbouwpotentieel heeft. Er is echter vaak gebrek aan ondernemersvaardigheden en beperkte toegang tot kennis, hulpmiddelen en contacten.

We hebben een kantoor in Niger. Vandaaruit ondersteunen we ondernemers in Niger bij het vinden van duurzame manieren van zakendoen. We ontwikkelen programma’s, tools en methodes, organiseren ketens van bedrijven en onderzoeken financieringsopties. Kennisdeling en capaciteitsopbouw zijn van groot belang. Daarom bieden we toegang tot (hulp)middelen, contacten, expertises en verzorgen we trainingen, zodat steeds meer mensen de handvatten hebben om zelf aan de slag te gaan.

Specifieke thema’s:

 

 

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579