Duurzaam

Landgebruik

We werken aan een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van landbouw en natuur. 

Lees meer
Werkgebied

Landbouw en Natuur

Duurzaam landgebruik is de derde pijler waarop Partners for Innovation is gebouwd. Zowel landbouw als  natuurontwikkeling horen op de duurzame doelen van de VN (SDG) gestoeld te zijn. Een verantwoorde manier om met de aardbodem om te gaan is in onze ogen ook onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie en duurzame energie. Duurzame energieopwekking en de circulaire economie moeten, als het enigszins kan, ten goede komen aan duurzame landbouw en natuurontwikkeling. En andersom. Met onze adviezen en ontwikkeling van projecten, nemen we al deze uitgangspunten integraal mee.

Duurzame landbouw

De agrarische sector heeft te maken met grote maatschappelijke ontwikkelingen. De wereldbevolking en de vraag naar voedsel groeit, terwijl de hoeveelheid landbouwgrond afneemt. Tegelijkertijd ondervindt de sector in toenemende mate de gevolgen van klimaatveranderingen en draagt ze bij aan de afname van biodiversiteit en toename van stikstofemissies. Er is dan ook steeds meer vraag naar duurzame manieren om landbouw te bedrijven.

Vooral in landen in de Sub-Sahara speelt de landbouwsector een belangrijke rol in de (economische) ontwikkeling van landen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Niger, een land met verhoudingsgewijs veel jonge mensen en veel onderontwikkelde sectoren. Voor ondernemers bestaan aanzienlijke kansen in de agrarische sector, aangezien het (zuidelijke) gebied veel landbouwpotentieel heeft. Er is echter vaak gebrek aan ondernemersvaardigheden en beperkte toegang tot kennis, hulpmiddelen en contacten. Partners for Innovation heeft een kantoor in Niger. Vandaaruit ondersteunen we ondernemers in Niger bij het vinden van duurzame manieren van zakendoen. We ontwikkelen programma’s, tools en methodes, organiseren ketens van bedrijven en onderzoeken financieringsopties. Kennisdeling en capaciteitsopbouw zijn van groot belang. Daarom bieden we toegang tot (hulp)middelen, contacten, expertises en verzorgen we trainingen, zodat steeds meer mensen de handvatten hebben om zelf aan de slag te gaan.

 Natuurbeheer en -beleid

Nederland en Europa staat voor de taak om op een verantwoorde manier de natuur te beheren en verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in het klimaatakkoord, onder andere door meer bossen te planten en deze duurzaam te beheren. De Europese Commissie ondersteunt het natuurbehoud onder meer met financiele instrumenten. LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor projecten gericht op milieu- en natuurbehoud en klimaatacties. Ondernemers, overheden en ngo’s kunnen hierbij financiering krijgen voor de ontwikkeling en uitvoering van natuur- en milieubeleid. Al Sinds 2002 ondersteunen experts van Partners for Innovation de Europese Commissie op technisch vlak bij het toezicht op deze LIFE subsidieprojecten.

Andere belangrijke thema’s:

  • Hoogwaardige inzet biomassa

  • Agroforestry

  • Biodiversiteit

  • Tegengaan voedselverspilling

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder