Nieuws
24 januari 2023

Valkenburg op de bres voor natuur met Groenbeleidsplan 

Groenbeleidsplan Valkenburg

De gemeente Valkenburg legt de laatste hand aan een Groenbeleidsplan om de natuur en het landschap in deze Natura 2000-rijke omgeving te beschermen. Partners for Innovation heeft voor Bureau Verbeek, dat dit plan opstelt, de belangrijkste natuurwaarden en de verspreiding van 25 relevante diersoorten in kaart gebracht en aanbevelingen gedaan om het groenbeheer en migratieroutes te verbeteren.   

Valkenburg aan de Geul is met zijn 37 vierkante kilometer rijk aan soorten en habitattypen, zoals het Geuldal en het noorden van Bemelerberg & Schiepersberg. Er is de gemeente veel aan gelegen om zowel de tien bebouwde kernen als het buitengebied optimaal te beschermen. Daarom werkt ze aan een Groenbeleidsplan waarin actuele thema‘s als klimaatadaptatie en biodiversiteit moeten uitmonden in een rijk en divers landschap met herkenbare, groene kernen. 

Bureau Verbeek heeft dit plan voor Valkenburg opgesteld. Aan de basis van dit plan liggen onder meer een inventarisatie van de belangrijkste natuurwaarden en verspreidingskaarten van 25 diersoorten die relevant zijn voor het groenbeheer. Partners for Innovation heeft deze gedetailleerde inventarisatie opgesteld. 

Rijk en divers

De studie geeft een gedifferentieerd beeld. De natuurgebieden hebben hun eigen karakter, variërend van natte en droge kalkrijke gronden en ruige bermen tot aan bossen op heuvels en langs beken en glanshaverhooilanden. In elk van deze gebieden voelen uiteenlopende vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën zich thuis. Voor elk van deze gebieden en voor elk van deze soorten is dan ook specifiek groenbeheer nodig.  

Zo zijn voor de kalkgraslanden stapstenen, weinig bomen, extensief maaibeheer en lijnvormige elementen zoals holle wegen van belang. Voor de eiken-haagbeukenbossen is het het beste om structuurrijke overgangen van bos naar mantels en zomen te creëren door op kleine schaal bomen en struiken te kappen. En voor de glanshaverhooilanden genieten bloemrijke bermen op locaties met de juiste abiotische condities de voorkeur en zouden delen van de bredere bermen helemaal ongemaaid moeten blijven. 

De 25 diersoorten hebben eveneens een speciale aanpak nodig. Het vliegend hert heeft bijvoorbeeld baat bij de aanleg van nieuwe rijen (knot)eiken, de kamsalamander bij extra, grote poelen met veel waterplanten en vleermuizen maken graag gebruik van doorlopende bomenrijen voor de dagelijkse migratie naar fourageerplekken. 

Benieuwd? 

Klik hier voor het (concept) Groenbeleidsplan Valkenburg. 

Heeft u behoefte aan een Groenbeleidsplan dat gebaseerd is op een gedegen, in kort tijdsbestek uitgevoerde inventarisatie van belangrijke natuurwaarden? Neem dan contact op met Romy Zwiers van Bureau Verbeek of Torben Mulder van Partners for Innovation. 

 

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630
Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277