Circulaire kunststoffen

thema

Circulaire kunststoffen

Voor de transitie naar een circulaire kunststofketen wil Nederland dat in 2030 ruim 40 procent van alle kunststof uit recyclede kunststoffen bestaat. We hebben nog een lange weg te gaan.

In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Voor rubber- en kunststoffen is dit nader uitgewerkt in de Transitieagenda Kunststoffen. Concreet betekent deze transitie naar een circulaire kunststofketen de inzet van 1.000 kton kunststof recyclaat in 2030. Daarvan zal 750 kton uit mechanisch gerecyclede en 250 kton uit chemische gerecyclede kunststoffen bestaan. Daar bovenop komt nog de toepassing van 370 kton biobased grondstoffen.

We hebben nog een lange weg te gaan. In 2016 vormde recyclaat 12% van de grondstof voor kunststofproducten in Nederland. In 2019 was dit 15%. Met een groei van ca. 1% per jaar is het duidelijk dat extra maatregelen nodig zijn om de ambitie van ruim 40% inzet van kunststof recyclaat in 2030 te halen.

De Transitieagenda Kunststoffen onderscheidt vier richtingen:

  1. Preventie: meer met minder en lekkage voorkomen
  2. Meer vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen en biobased kunststoffen
  3. Betere kwaliteit en meer milieurendement
  4. Strategische (keten)samenwerking

Partners for Innovation is actief op al deze terreinen om samen met de partijen in de keten het aandeel kunststof recyclaat verder te vergroten. Wij zijn betrokken bij meerdere projecten.

PET tray to tray recycling

Voor Plastic Pact Nederland hebben we een studie uitgevoerd naar de recycling van PET-trays. Om tot een circulaire economie te komen waarin de trays tot trays gerecycled kunnen worden, zullen producenten, merkeigenaren, en retailers een keuze moeten maken. Ze stappen óf over op mono-PET trays of een ander recyclebaar alternatief zoals een folieverpakking of PP-trays, óf ze accepteren een verkleuring van de trays door recyclaat gebruik.

INCREACE: meer recyclaat in elektronica

Binnen het Europese INCREACE project dat bedoeld is om het aandeel gerecyclede kunststoffen in elektronica te vergroten, nemen wij het deelproject Circular Society: empowering people and communities voor onze rekening: het stimuleren van duurzame aankoopbeslissingen over gerecyclede EEA-producten en het vergroten van de participatie bij de inzameling van gebruikte EEA-producten.

Roadmap Plastic Pact NL

De ondertekenaars van het Plastic Pact NL hebben ambitieuze doelen gesteld om kunstof verpakkingen te verminderen, beter te recyclen, meer recyclaat toe te passen en, als het kan, te hergebruiken. Partners for Innovation heeft in een roadmap voor Plastic Pact NL de weg naar 2025 uitgestippeld en de bijbehorende acties geformuleerd. De eerste pilotprojecten voor PET-trays en de Mix-fracties zijn al onderweg.

Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat is bedoeld om de samenhang tussen de vele initiatieven te borgen. Tegelijkertijd stuurt het plan aan op de noodzakelijke extra acties om tot een circulaire kunststofketen te komen. Samen met vertegenwoordigers uit de sector hebben wij het Actieplan opgesteld, onder regie van het Transitieteam en met inbreng van bedrijven uit de kunststofketen,  ngo’s, kennisinstellingen en overheden.

Verkenning recyclaat in rioolbuizen

Om de milieu impact van PVC-rioolbuizen te verlagen zou het mooi zijn om alleen nog gerecycled PVC te gebruiken. Partners for Innovation heeft voor Rijkswaterstaat en MVO Nederland een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om rioolbuizen voor de Nederlandse markt te verduurzamen.

Regionale Transitieagenda Kunststoffen Overijssel

Overijssel maakt werk van circulaire kunststofketen. De transitie biedt kansen voor bedrijven in de regio. Om deze kansen te benutten zijn zowel technische als sociale als economische innovaties nodig. Partners for Innovation hielp de provincie met het opstellen van de Regionale Transitieagenda voor kunststoffen. 

Dutch Circular Polymer Valley

De regio Zwolle is een hotspot voor circulaire kunststoffen. Dankzij de omvangrijke rubber- en kunststofverwerkende industrie, de onderwijs- en kennisinstellingen en het Polymer Science Park vervult de regio een belangrijke rol bij het sluiten van de kunststofkringloop. Dutch Circular Polymer Valley is in het leven geroepen om deze ambitie waar te maken. Partners for Innovation ondersteunt gemeenten, de provincie en bedrijven bij de inkoop en ontwikkeling van producten van kunststof recyclaat voor de publieke ruimte.

Standaard voor gerecycled kunststof in stofzuigers

Toonaangevende fabrikanten van huishoudelijke apparaten en kunststofrecyclers werken samen om het gebruik van gerecyclede kunststoffen in elektrische apparaten te vergroten. De gezamenlijke ontwikkeling van een standaard voor gerecycled kunststof voor de bodemplaat van stofzuigers is een cruciale stap naar grootschaliger gebruik van gerecyclede kunststoffen. Dit standaardisatieproject maakt deel uit van de projectgroep RE-CET. Partners for Innovation is een van de initiatiefnemers van RE-CET en heeft dit project begeleid.

Circulaire inzet flexibel PVC

Het ketenproject ‘Circulaire inzet flexibel PVC’ is bedoeld om op korte termijn hoogwaardige producten te ontwikkelen waarin gerecycled PVC kan worden ingezet met beschikbare recyclingtechnologie. Voor de langere termijn is de doelstelling om de recyclingtechnologie verder te vervolmaken en te commercialiseren. Wij coördineren de samenwerking en begeleiden het proces.

Kunststof recyclaat gemaakt van verpakkingen

Hoe kunnen we vraag en aanbod van gerecycled kunststof verpakkingsmateriaal beter op elkaar afstemmen? In opdracht van Rijkswaterstaat en het KIDV analyseerden we samen met Rebel de huidige markt van kunststoffen en de mogelijke afzetmarkten voor recyclaat.

Kunststof verpakkingsmateriaal als grondstof – Straatkolken

Op straat vind je elke 25 meter een straatkolk om regenwater op te vangen. In een KVG-pilotproject, dat wij hebben begeleid, is aangetoond dat kolken van kunststof uit verpakkingsafval gemaakt kunnen worden, ook al gelden er strenge eisen. Dit biedt kansen voor het toepassen van het materiaal in andere producten die aan hoge kwaliteitsnormen moeten voldoen.

NRK MJA  – TUB en Trays

Een groep bedrijven in de kunststofsector heeft samen met Vanderlande, producent van bagage- en sorteersystemen, twee circulaire producten ontwikkeld: een TUB en een tray van gerecycled kunststof. Dit ketenproject vond plaats in het kader van de NRK Meerjaren Afspraken voor energiebesparing. Wij traden op als projectleider in dit project.

Guidelines Ontwerpen met kunststof recyclaat

Guidelines Ontwerpen met kunststof recyclaat is bedoeld om de kennis van koplopers met het toepassen van kunststof recyclaat in spuitgietproducten te delen met andere marktpartijen. Partners for Innovation heeft het initiatief genomen voor dit project en uitgevoerd, in samenwerking met Philips. Samen met Philips en NRK hebben we ook een webinar Ontwerpen met kunststof recyclaat georganiseerd.

Showcases producten met circulaire kunststoffen

In het handboek Ontwerpen met Kunststof recyclaat staan voorbeelden van koplopers die kunststof recyclaat toepassen. Van deze showcases zijn video’s gemaakt.

CIRCO

CIRCO organiseert eendaagse en driedaagse trainingen voor bedrijven om concreet aan de slag te gaan met circulaire businessmodellen. Bedrijven worden op weg geholpen in een gefaciliteerd ontwerpproces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Een circulaire kunststofketen is een van de speerpunten. Bij CIRCO vervullen we de functies van  Sectorcoördinator Kunststoffen en trainer.

Binnen CIRCO starten regelmatig ketentracks over circulaire kunststoffen, zoals in de sierteelt, ziekenhuizen & zorgsector,  de schoonmaakbranche en rondom thema’s als recyclaat of single use plastics.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u meer weten hoe we u kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen of toepassen van kunststofrecyclaat? Neem dan contact op met Ingeborg Gort of Siem Haffmans.

Met deze dienst dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

SDG 13
Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Ingeborg Gort +31 (0)6 3933 3524
Flora Poppelaars +31 (0)6 1432 9888