Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Project

Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Vijftien noodzakelijke acties

Om de ambitieuze doelstellingen voor de inzet van gerecycled kunststof te halen, zal de hele kunststofketen snel in actie moeten komen. In het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat hebben de ketenpartijen daarom een gezamenlijke boodschap en vijftien noodzakelijke actiepunten geformuleerd. Partners for Innovation heeft samen met vertegenwoordigers uit de sector het Actieplan opgesteld.

Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Dit betekent concreet de inzet van 1000 kton inzet kunststofrecyclaat, waarvan 750 kton afkomstig uit mechanische recycling en 250 kton uit chemische recycling. Daarnaast staat in de transitieagenda Kunststoffen een doelstelling van 370 kton voor biobased grondstoffen in 2030. In 2019 vormde recyclaat 15% van de grondstof voor kunststofproducten in Nederland.  Met een groei van ca. 1% per jaar gaan we de ambitie van ruim 40% kunststofrecyclaat in 2030 zonder additionele maatregelen niet halen. Door de aanhoudende lage olieprijs en de coronacrisis is er juist een geringere afname van kunststof recyclaat.

Prioriteit bij bevorderen vraag

Met het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat willen de ketenpartners de inzet van gerecycled kunststof een impuls geven. Het doel is om samenhang tussen de vele initiatieven te versterken en om noodzakelijke extra acties te formuleren om tot een circulaire kunststofketen te komen. Duidelijk is dat alle stakeholders in de keten een actieve rol moeten spelen. Van fabrikanten van kunststof producten en merkeigenaars tot gebruikers, inzamelaars, sorteerders en kunststofrecyclaat leveranciers, kennisinstellingen en de overheid.

Het pakket van acties om echt het verschil kunnen maken, valt uiteen in vier categorieën:

  • Bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat
  • Ontwikkelen van het aanbod van kunststofrecyclaat
  • Ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten
  • Marktvoorwaarden en economische prikkels

Uitwerking acties

Het Actieplan is opgesteld door Partners for Innovation samen met NRK, PSP en het trekkersteam, onder regie van het Transitieteam Kunststoffen en met inbreng van bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden. De acties worden komende maanden verder uitgewerkt en komen samen met een routekaart en aanbevelingen in de definitieve versie van het Actieplan.

Neem voor meer informatie contact op met Siem Haffmans.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702