Moonshot Circulaire Vloerbedekking

Project

Moonshot Circulaire Vloerbedekking

Samenwerken in de keten

Vloerbedekking kent veel circulaire uitdagingen. De meeste vloerbedekkingstypen worden gemaakt van een combinatie van verschillende materialen van fossiele en niet-circulaire grondstoffen, die moeilijk te scheiden zijn. Ze worden vaak vastgelijmd aan de vloer en zijn moeilijk te verwijderen. Afgedankte tapijten, laminaat, vinyl, hout en tegelvloeren worden nauwelijks hergebruikt en eindigen in de cementoven of afvalenergiecentrale.

Komende jaren zal veel moeten gebeuren om daadwerkelijk stappen te zetten op het gebied van ‘design for recycling’, duurzame productie, (her)gebruik en het inzamelen en de circulaire verwerking van afgedankte vloerbedekkingen.

Om de transitie naar circulaire vloerbedekking te versnellen is het Versnellingshuis Nederland Circulair! gestart met het Moonshot project Circulaire Vloerbedekking. Partners for Innovation is opgetreden als projectbegeleider en heeft de brancheverenigingen en een groep koplopers ondersteund bij het verbreden van de ketensamenwerking, het delen van kennis, het bundelen van krachten met andere stakeholders. Ook biedt dit project mogelijkheden om van Nederlandse initiatieven met ontwikkelingen op Europees niveau af te stemmen.

De verkenning richt zich op de gehele levensloop van vloerbedekking. Hierbij zijn drie actielijnen
gedefinieerd, die elkaar onderling versterken.

Moonshot actielijnen

De activiteiten in fase 1 van dit Moonshot project zijn onderverdeeld in vier stappen.

Stap 1: Verkennen en vergroten draagvlak

Het belang van samenwerkingen over de gehele keten wordt door vrijwel alle ketenpartijen benadrukt. Niet alleen door producenten en importeurs, maar ook bijvoorbeeld partijen in de bouwsector, inzamelaars, transportbedrijven en afvalverwerkers. Er is behoefte aan structureel ketenoverleg om de gemeenschappelijke belangen te verkennen en samen tot duidelijke afspraken te komen om gezamenlijk een circulaire transitie voor vloerbedekkingen te bereiken.

Stap 2: Probleemanalyse en mogelijke oplossingsrichtingen

Om het probleem beter in kaart te brengen is er een verdiepende studie uitgevoerd, waarbij de volgende zaken zijn onderzocht:
• Wat zijn de hoeveelheden en samenstelling van de verschillende soorten vloerbedekkingsafval die jaarlijks in Nederland vrijkomen?
• Welke verwerkingsroutes zijn mogelijk voor deze verschillende stromen en wat zijn de belangrijkste huidige en toekomstige recyclingtechnologieën?
De uitkomsten van de studie zijn in een online bijeenkomst aan de deelnemende partijen gepresenteerd.

Stap 3: Haalbaarheid

Voor het bepalen van de haalbaarheid van de oplossingsrichtingen zijn drie werkgroepen geformeerd, voor de belangrijkste vloertypen: tapijt, laminaat en vinyl. Deze aanpak is gekozen omdat de verschillende vloertypen een verschillende aanpak vergen en de groep anders te groot wordt om efficiënt te kunnen overleggen. Daarnaast blijft het ook belangrijk dat er een integrale positie wordt bepaald om te kunnen voldoen aan de eis om een gelijk speelveld te behouden voor de diverse soorten vloerbedekkingen.

Stap 4: Projectplan vervolgtrajecten

Eind oktober 2022 is een gezamenlijke slotbijeenkomst georganiseerd met alle deelnemers. De werkgroepen hebben projectplannen gemaakt voor vervolgstappen, gespecificeerd per vloerbedekkingstype en  uitgewerkt in een gezamenlijke roadmap. Deze verkenning heeft veel ketenpartijen bijeengebracht rondom een gezamenlijke missie: circulaire vloerbedekking. Het Versnellingshuis, Modint, NRK en Partners for Innovation willen de partijen graag faciliteren om vervolgprojecten en financiering van de grond te krijgen.

Download hier het eindrapport Moonshot Circulaire Vloerbedekking.

Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

Dit Moonshotrapport volgt op een opdracht van het Ministerie van IenW, om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden voor een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor tapijt en andere vloerbedekking. Dit onderzoek is door ons uitgevoerd, in samenwerking met Modint en andere brancheverenigingen en zo’n 25 bedrijven, waaronder Interface, Tarkett, Forbo, Mosa en Unilin.  We waren eveneens betrokken bij het Closed Loop Carpet project van Desso/Tarkett.

Wilt u meer weten over hoe we u kunnen ondersteunen bij ketenprojecten, circulaire vloerbedekking of UPV, neem dan contact op met Siem Haffmans, Flora Poppelaars of Jos Vlugter.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

 
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702
Jos Vlugter +31 (0)6 1829 9541