All4biodiversity

Project

All4biodiversity

Samen werken aan herstel biodiversiteit

Vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel werken samen om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Ze zoeken  binnen het programma ‘All4biodiversity’ naar kansen voor een meer natuurlijk beheer rondom natuurgebieden en inventariseren hoe dat financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden. De provincie Zuid-Holland leidt het programma dat mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds. Partners for Innovation heeft de partijen bijeen gebracht en de aanvraag voor een bijdrage uit dit Europese fonds begeleid. We voeren nu het project management uit.

Nederland telt in totaal ruim 160 Natura 2000-gebieden. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten ervoor zorgen – samen met de Rijksoverheid – dat het goed gaat met deze natuurgebieden. In Nederland hebben veel Natura 2000-gebieden te lijden van verstoring vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. Bij de bescherming van natuurgebieden zijn dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Daarom hebben de provincies bovenstaande partijen betrokken om de handen ineen te slaan door een gebiedsgerichte aanpak en samenwerking.

Pilotprojecten

Het programma ‘All4biodiversity’ heeft een totale looptijd van zes jaar en krijgt onder meer vorm via pilotprojecten verspreid over de deelnemende provincies. Binnen die pilotprojecten gaan de gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Ze zoeken daarbij aansluiting bij andere opgaven zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk.

Verdienmodellen

Belangrijk is dat de maatregelen ook financieel gezien uitkomst bieden, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en anderen een goede toekomst blijft bestaan. Veel aandacht wordt daarom besteed aan verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen, zoals de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen of het vergroten van het toeristisch aanbod. De leerervaringen uit de pilots worden gedeeld in een zogenaamde gereedschapskist, zodat ze ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging kunnen krijgen.

Meer nformatie

Neem voor meer informatie over onze activiteiten rondom biodiversiteit of  projectontwikkeling & financiering contact op met Francisca Demmendal-Wit of Peter Karsch.

Partner Deltaplan

We zijn partner van de stichting Deltaplan Biodiveristeitsherstel.

Met dit project dragen we bij aan de volgende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:

  
Projecten

Gerelateerde
projecten

Bekijk ook onze andere projecten.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Francisca Demmendal-Wit
Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579