Nieuws
18 december 2020

All4biodiversity: samen werken aan verdienmodellen voor de natuur

All4biodiversityVijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel gaan samenwerken om de kwaliteit van natuurgebieden te verhogen. Ze gaan binnen het programma ‘All4biodiversity’ op zoek naar kansen voor een meer natuurlijk beheer rondom natuurgebieden en inventariseren hoe dat financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt kan worden. De provincie Zuid-Holland leidt het programma dat mogelijk wordt gemaakt door een bijdrage uit het Europese LIFE IP fonds. Partners for Innovation heeft de aanvraag voor een bijdrage uit dit Europese fonds ondersteund. 

Nederland telt in totaal ruim 160 zogenoemde ‘Natura 2000-gebieden’. Deze natuurgebieden hebben de hoogst mogelijke beschermde status binnen Europa, omdat er bijzondere planten, dieren of landschappen te vinden zijn. Provincies moeten ervoor zorgen – samen met de Rijksoverheid – dat het goed gaat met deze natuurgebieden. In Nederland hebben veel Natura 2000-gebieden te lijden van verstoring vanuit de directe omgeving, bijvoorbeeld door verdroging, versnippering of een teveel aan stikstof. Bij de bescherming van natuurgebieden zijn dus ook partners uit de omliggende omgeving nodig. Daarom hebben de provincies bovenstaande partijen betrokken om de handen ineen te slaan door een gebiedsgerichte aanpak en samenwerking.

All4biodiversity

Gedeputeerde Berend Potjer (Natuur) van de provincie Zuid-Holland, namens alle partners: “Het programma ‘All4biodiversity’ is in allerlei opzichten groter dan zichzelf. Het verbindt de natuurgebieden met hun omgeving, het verbindt provincies binnen Nederland, en onze natuur met die in de rest van Europa. En vooral: we hebben nu nog de kans om de natuur en de biodiversiteit te behouden voor generaties na ons. Ik ben er heel trots op dat zoveel partijen de grotere belangen zien en dat ze meedoen aan het programma.”

Verdienmodellen

Het programma ‘All4biodiversity’ heeft een totale looptijd van zes jaar en krijgt onder meer vorm via pilotprojecten verspreid over de deelnemende provincies. Binnen die pilotprojecten gaan de gebiedspartners op zoek naar kansrijke maatregelen die zij kunnen nemen om de natuurwaarden rond een Natura 2000-gebied te verhogen. Ze zoeken daarbij aansluiting bij andere opgaven zoals bodemdaling en het klimaatvraagstuk. Belangrijk is dat de maatregelen ook financieel gezien uitkomst bieden, zodat er voor boeren, recreatieondernemers en anderen een goede toekomst blijft bestaan. Veel aandacht wordt daarom besteed aan verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw en alternatieve verdienmodellen, zoals de verkoop van streekproducten, innovatieve toepassingen van landbouwgewassen of het vergroten van het toeristisch aanbod. De leerervaringen uit de pilots worden gedeeld in een zogenaamde gereedschapskist, zodat ze ook op andere plekken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, navolging kunnen krijgen.

Deltaprogramma biodiversiteitsherstel

All4biodiversity bouwt voort op de samenwerking binnen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en vormt daarbinnen een belangrijke pijler. Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel is een netwerk van bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden en heeft als doel het verlies aan planten en dieren in Nederland tegen te gaan. Belangrijke onderdelen van het Deltaplan zijn een gebiedsgerichte aanpak en het introduceren van nieuwe verdienmodellen en stimulerende wet- en regelgeving voor herstel van biodiversiteit. Daarmee geeft All4iodiversity mede uitvoering aan het Deltaplan Biodiversiteitsherstel én sluit het aan op de aanpak van de provincies van klimaatverandering en de stikstofproblematiek.

Projectfinanciering en ontwikkeling

Partners for Innovation ondersteunt organisaties en bedrijven die duurzaam landgebruik willen bevorderen. Wilt u meer informatie hoe wij kunnen helpen bij de aanvraag van (Europese) financiering of ontwikkeling van uw natuurproject, neem dan contact op met Peter Karsch of Torben Mulder.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630