Duurzaam groenbeheer

thema

Duurzaam groenbeheer

Inzetten op biodiversiteit

Wat kunnen gemeenten doen om de flora en fauna in de bebouwde kom en het buitengebied te verbeteren? Volgens de opstellers van het Deltaplan voor de Biodiversiteit moet het herstel van de biodiversiteit zich richten op drie pijlers: landbouw, natuur en de openbare ruimte. Het is vooral de openbare ruimte waarop gemeenten veel en direct invloed kunnen uitoefenen met duurzaam groenbeheer.

In een groenbeheerplan kunnen ze bermen, parken, oevers, wateropvangvoorzieningen, overhoeken en braakliggende terreinen benutten om de variatie te vergroten en ecologische verbindingen te creëren. Een duurzaam  groenbeheerplan dat is gericht op het herstel van biodiversiteit is niet verplicht; het verbetert wel de leefgebieden van flora en fauna en daarmee de leefbaarheid voor en de gezondheid van de bewoners en het hele ecosysteem.

Ambities als gemeente

Wat zijn uw ambities als gemeente? Hoe ziet de natuurlijke omgeving er bij u op dit ogenblik uit en welke kansen zijn er voor het herstel van biodiversiteit? Welke plantensoorten wilt juist wel of niet in uw gemeente? Welke plant- en diersoorten zijn er nu die u wilt beschermen en hoe doe je dat dan? Maak maar eens een verantwoorde keuze uit de 1600 inheemse plantensoorten en 27.000 diersoorten in ons land, variërend van zoogdieren en vogels tot reptielen en insecten.

Onze aanpak: effectieve selectie

Wij kunnen helpen om op een snelle en doeltreffende manier deze selectie te maken. Ons startpunt is een overzicht van natuurgebieden en een verkenning van natuurwaarden die de biodiversiteit bevorderen. Om inzicht te krijgen in de natuurlijke habitats en soorten maken we gebruik van bestaande verspreidingskaarten zoals waarneming.nl en NDFF-kaarten. Met onze inhoudelijke deskundigheid van bodemtypen, diersoorten, natuurlijke habitats, natuurbeleid en wettelijke richtlijnen, kunnen we vervolgens een onderbouwde selectie maken van de belangrijkste soorten die bescherming nodig hebben. En hoe die gerealiseerd kan worden. Dat combineren we tot een samenhangend en overzichtelijke rapportage als basis voor een uitgekiend en effectief duurzaam groenbeheer.

Bermen als verbinding

Zo hebben we voor de gemeente Valkenburg een studie uitgevoerd ter onderbouwing van haar groenbeleidsplan. Deze gemeente is omringd door talloze natuurgebieden. Door het aantal  plantensoorten te beperken tot zes kansrijke soorten en het aantal diersoorten tot 25 konden we de gemeente een aantal concrete en maatregelen voorstellen en aanbevelingen doen. De maatregelen hoeven niet eens zo ingewikkeld te zijn. Soms is niets doen zelfs het beste. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld Natura 2000 gebieden via bermen met elkaar verbinden  door deze bermen juist niet te maaien.

Dit type verkenning hebben we voor de Limburgse gemeenten Valkenburg en Meerssen uitgevoerd. Het doel is om zo snel en bondig mogelijk overzicht te krijgen van:

  • de belangrijkste natuurgebieden en natuurwaarden in de gemeente
  • de relevantste soorten voor het groenbeheer, inclusief knelpunten en kansen
  • de kansen voor behoud en herontwikkeling van ecologische verbindingen en van ecologisch waardevolle wegbermen

Meer informatie

Benieuwd hoe we u kunnen helpen om snel en effectief een op herstel van biodiversiteit gericht groenbeheerplan te ontwikkelen? Neem dan contact op met Torben Mulder of Jasmijn Sybenga.

Thema's

Andere
Thema 's

Bekijk ook onze andere thema's.

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Torben Mulder +31 (0)6 1461 8630
Jasmijn Sybenga +31 (0)6 2811 0277