Nieuws
12 februari 2021

Oproep voor meer toepassen gerecycled kunststof

Actieplan toepassen kunststof recyclaat

Om de ambitieuze doelstellingen voor de inzet van gerecycled kunststof te halen, zal de hele kunststofketen snel in actie moeten komen. In het Actieplan Toepassen Kunststofrecyclaat hebben de ketenpartijen daarom een gezamenlijke boodschap en vijftien noodzakelijke acties geformuleerd. De kunststofindustrie doet een dringend beroep op de overheid om daarbij de regie te nemen.   

Nederland heeft de ambitie om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Dit betekent concreet de inzet van 1000 kton inzet kunststofrecyclaat, waarvan 750 kton afkomstig uit mechanische recycling en 250 kton uit chemische recycling. Daarnaast staat in de transitieagenda een doelstelling van 370 kton voor biobased grondstoffen in 2030. In 2019 vormde recyclaat 15% van de grondstof voor kunststofproducten in Nederland.  Met een groei van ca. 1% per jaar gaan we de ambitie van ruim 40% kunststofrecyclaat in 2030 zonder additionele maatregelen niet halen. Door de aanhoudende lage olieprijs en de coronacrisis is er juist een geringere afname van kunststof recyclaat.

Prioriteit bij bevorderen vraag

Met het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat willen de ketenpartners de inzet van gerecycled kunststof een impuls geven. Het doel is om samenhang tussen de vele initiatieven te versterken en om noodzakelijke extra acties te formuleren om tot een circulaire kunststofketen te komen. Duidelijk is dat alle stakeholders in de keten een actieve rol moeten spelen. Van fabrikanten van kunststof producten en merkeigenaars tot gebruikers, inzamelaars, sorteerders en kunststofrecyclaat leveranciers, kennisinstellingen en de overheid.

Het pakket van acties om echt het verschil kunnen maken, valt uiteen in vier categorieën:

  • Bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat
  • Ontwikkelen van het aanbod van kunststofrecyclaat
  • Ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten
  • Marktvoorwaarden en economische prikkels

Volgens de betrokkenen heeft het bevorderen van de vraag naar kunststofrecyclaat de hoogste prioriteit

Regie overheid

De NRK en PlasticEurope een beroep op staatsecretaris Van Veldhoven om actief de regie te nemen. “Het moet veel aantrekkelijker worden om recyclaat in te zetten en daarbij is actie van de overheid noodzakelijk.” Ze verwachten dat de overheid circulair gaat inkopen en de productie en inzet van recyclaat met adequate regelgeving ondersteunt om een gelijk speelveld te creëren.

Uitwerking acties

Het Actieplan is opgesteld door Partners for Innovation met NRK, PSP en het trekkersteam, onder regie van het Transitieteam Kunststoffen en met inbreng bedrijven uit de kunststofketen, ngo’s, kennisinstellingen en overheden. De acties worden komende maanden verder uitgewerkt en komen samen met een routekaart en aanbevelingen in de definitieve versie van het Actieplan.

Iedereen die kan bijdragen bij het realiseren van de genoemde acties is welkom!

Heeft u vragen, opmerkingen of aanvullingen? Neem dan contact op met Siem Haffmans.

Deel op LinkedIn
Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Siem Haffmans +31 (0)6 2157 4702