Duurzaam

Landgebruik

We werken aan een duurzame en evenwichtige ontwikkeling van landbouw en natuur. 

Lees meer
Werkgebied

Natuur en Duurzame Landbouw

Duurzaam landgebruik is de derde pijler waarop Partners for Innovation is gebouwd. De claim op de ruimte is veel groter dan wat beschikbaar is. Daarnaast bedreigen de uitstoot van stikstof en broeikasgassen de kwaliteit van de bodem en de biodiversiteit. Uit talloze adviesrapporten en studies blijkt dat de uitstoot absoluut omlaag moet. Dit om Nederland en de rest van de wereld leefbaar te houden. 

De urgentie is voelbaar. Dit uit zich in ambitieuze beleidsopgaven, strengere Europese en nationale regelgeving en miljarden euro’s aan middelen om duurzaam landgebruik mogelijk te maken.

Integrale aanpak

In onze ogen zijn innovaties essentieel om duurzaam landgebruik voor elkaar te krijgen. En dan nog zullen we ons aan moeten passen aan veranderende omstandigheden. Duurzaam landgebruik is bovendien onlosmakelijk verbonden met de circulaire economie en hernieuwbare energie. Zij moeten ten goede komen aan duurzame landbouw, natuurontwikkeling en biodiversiteit. En andersom. Wij zoeken naar de synergie tussen deze werkgebieden.

In onze adviezen en ontwikkeling van projecten, nemen we al deze uitgangspunten mee. Wij zijn een onafhankelijk en slagvaardig team met decennialange ervaring in natuurbeleid, projectontwikkeling & financiering en wetenschappelijk onderzoek. Wij ontwikkelen snel passende oplossingen voor knelpunten rondom de verduurzaming van het landgebruik. Of het nu gaat om lokale, regionale, nationale of internationale projecten.

Nationaal

Wij helpen de rijksoverheid en terreinbeheerders om actuele vragen te beantwoorden:

 • Hoe passen we ons aan aan klimaatverandering?
 • Hoe effectief is ons natuurbeleid en duurzaam agrarisch beheer?
 • Waar knelt de regelgeving?
 • Hoe brengen we internationale samenwerking tot stand?
 • Hoe verdelen we de middelen op een eerlijke en effectieve manier?

Regionaal

Het is aan regionale overheidsinstanties, agrarische en industriële bedrijven om de ambities voor duurzaam landgebruik in de praktijk te brengen. Daarvoor zijn strategische allianties onontbeerlijk.

Vragen waarbij wij hen kunnen ondersteunen:

 • Hoe geven we vorm aan onze natuurbeheerplannen en bosopgave?
 • Hoe zorgen we voor voldoende middelen en hoe verdelen we die?
 • Hoe brengen we strategische allianties tot stand?
 • Kunnen we onze opgaven voor duurzaam landgebruik combineren met de circulaire economie en hernieuwbare energie?
 • Is mijn duurzame innovatie haalbaar?
 • Wat is naast de milieu-impact de invloed van onze activiteiten natuur en biodiversiteit?

Duurzame landbouw in Sub-Sahara Afrika

Vooral in landen in de Sub-Sahara speelt de landbouwsector een belangrijke rol in de (economische) ontwikkeling. Dit geldt bijvoorbeeld voor Niger, een land met verhoudingsgewijs veel jonge mensen en veel onderontwikkelde sectoren. Voor ondernemers bestaan aanzienlijke kansen in de landbouw. Vooral het (zuidelijke) gebied heeft veel landbouwpotentieel. Er is echter vaak gebrek aan ondernemersvaardigheden en beperkte toegang tot kennis, hulpmiddelen en contacten. Partners for Innovation heeft een kantoor in Niger. Vandaaruit ondersteunen we ondernemers in Niger met duurzame manieren van zakendoen. We ontwikkelen programma’s, tools en methodes, organiseren ketens van bedrijven en onderzoeken financieringsopties. Kennisdeling en capaciteitsopbouw zijn van groot belang. Daarom bieden we toegang tot (hulp)middelen, contacten, expertise en verzorgen we trainingen, zodat steeds meer mensen zelf aan de slag kunnen gaan.

Andere belangrijke thema’s

Meer weten?

Bent u benieuwd hoe we u kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling, evaluatie of financiering van duurzaam landgebruik? Neem dan contact op met Peter Karsch, Torben Mulder of Jasmijn Sybenga.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6-2060 7579
Torben Mulder