Projectontwikkeling
& Financiering

Bij duurzame innovaties kan financiering de stap betekenen van idee naar werkelijkheid. Om subsidie of een andere vorm van financiering te krijgen is een goed projectvoorstel onmisbaar.

Expertise

Van idee naar project

Innovatieve projecten kennen hoge aanloopkosten.  Voor de ontwikkeling van duurzame innovatieprojecten is publieke financiering beschikbaar, zoals subsidies of lening onder gunstige voorwaarden. Verschillende partijen, waaronder de Nederlandse overheid en de Europese Unie, erkennen het belang van duurzame innovatie en bieden mogelijkheden voor financiële ondersteuning. 

Duurzaam en winstgevend projectvoorstel

Soms betreft de innovatie een eerste idee, soms een concreet plan, en in andere gevallen opschaling van een pilot of demonstratie. In alle gevallen is een goed projectvoorstel, inclusief beschrijving van de business case, onmisbaar. Het ontwikkelen van een projectvoorstel helpt bij het omzetten van een idee in een duurzaam, vermarktbaar en winstgevend bedrijfsconcept: tijdens het proces worden de te zetten stappen gedefinieerd, gepland en gebudgetteerd en worden contacten gelegd met organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de realisatie.

Natuurbeheer en beleid

Nederland en Europa staan voor de taak om op een verantwoorde manier de natuur te beheren en verder te ontwikkelen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord, onder andere door meer bossen te planten en deze duurzaam te beheren. De Europese Commissie ondersteunt het natuurbehoud onder meer met financiele instrumenten. LIFE is het subsidieprogramma van de Europese Unie voor projecten gericht op milieu- en natuurbehoud en klimaatacties. Ondernemers, overheden en ngo’s kunnen hierbij financiering krijgen voor de ontwikkeling en uitvoering van natuur- en milieubeleid. Wij bieden deskundige ondersteuning bij het opzetten en aanvragen van deze projecten. Daarnaast ondersteunen we de Europese Commissie op technisch vlak bij het toezicht op deze LIFE subsidieprojecten.

Innovatief idee?

Wij ondersteunen bedrijven met het opzetten en indienen van succesvolle projectvoorstellen voor innovaties op het gebied van duurzame energiecirculaire economie en duurzaam landgebruik. Dit kunnen internationale, Europese, nationale en regionale subsidieregelingen zijn.

We beperken onze inzet niet tot het aanvragen van financiering. Financiering is geen doel op zich. Voor ons staat een succesvolle ontwikkeling van duurzame projecten centraal. We bieden ondersteuning bij het hele innovatieproces, van ideeontwikkeling tot het vinden van mogelijke regelingen en partners. We bieden ondersteuning bij het opstellen van projectvoorstellen, de implementatie en de uiteindelijke rapportage.

Voorbeelden van projecten:

Neem contact op met Peter Karsch om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor projectontwikkeling en financiering van duurzame innovaties.

Projecten

Gerelateerde projecten

Contact

Meer weten?
Neem contact
met ons op!

Peter Karsch +31 (0)6 2060 7579
Emiel Hanekamp +31 (0)6 5154 2539